Fonologia (codi grau UAB: 100700)

Code
570555
Credits
6cr

[In Catalan]

Continguts

Fonètica i fonologia. Fonètica articulatòria i transcripció fonètica.

 Forma subjacent i forma fonètica. Trets distintius i classes naturals. Tipus de processos fonològics.

La síl·laba i l'escala de sonicitat. Sistema vocàlic i variació dialectal.

Sistema consonàntic. Processos lèxics, postlèxics i variació dialectal

 

Metodologia

Explicació del temari i discussió de problemes

Pràctiques d'aula i resolució de problemes