Lingüística computacional (codi grau: 361749)

Code
570550
Credits
6cr

Course in Catalan.

 

Contingut

 1. Què entenem per processament del llenguatge natural (PLN)? Quins objectius té?

 • 1.1. Àrees de recerca
 • 1.2. Mòduls estàndard en els sistemes de PLN
 • 1.3. Recursos lingüístics
 • 1.4. L’ambigüitat del llenguatge: el gran repte del PLN

2. Tècniques, mètodes i recursos associats a l’anàlisi automàtica del llenguatge

 • 2.1. Mètodes empírics i mètodes basats en coneixement
 • 2.2. Tècniques, processos i recursos d’anàlisi morfològica
 • 2.3. Tècniques, processos i recursos d’anàlisi sintàctica
 • 2.4. Tècniques, processos i recursos d’anàlisi semàntica

3. Aplicacions del PLN

 • 3.1. Traducció automàtica
 • 3.2. Extracció d’informació: classificació de documents i resum automàtic
 • 3.3. Recuperació d’informació i cerca de respostes
 • 3.4. Anàlisi de sentiments i mineria d’opinions
 • 3.5. Tecnologies de la parla

Metodologia

Per entendre la necessitat de formalització, implícita en una disciplina com és la lingüística computacional i sense la qual és impossible dur a terme el processament del llenguatge natural, es combinen amb un pes idèntic classes teòriques i classes pràctiques, relacionades aquestes últimes amb la matèria que s’imparteix en cada moment. Així mateix, les classes teòriques es complementen amb unes lectures obligatòries, sobre les quals es basa l’examen final. D’altra banda, es tractarà la perspectiva de gènere en les tecnologies de la llengua, fent èmfasi en aquells aspectes tècnics que s’han de considerar en les diferents aplicacions per evitar el biaix de gènere.

Avaluació continuada

La modalitat d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada i es basa en les activitats següents:
— Un examen pràctic (30 % de la nota final), que es duu a terme a principis de desembre.
— Un examen teòric (50 %), que es duu a terme en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.
— Un treball pràctic (20 %), que s’elabora al llarg del curs a classe i es lliura a mitjans de novembre.

Per poder aprovar l’assignatura és necessari presentar-se als dos exàmens, entregar el treball i obtenir una puntuació mínima de 4/10 punts en cada activitat.